سوال اول

راه اندازی یک کسب و کار مستقل سخت است

سوال دوم

آیا این کار قانونی ست؟

سوال سوم

از کجا معلوم که موفق شوم؟

سوال چهارم

من برای شروع سرمایه ندارم

سوال پنجم

من وقت انجام این کار را ندارم

سوال ششم

آیا این کار شرعی ست؟